Sídlo v Brenna - tel./fax +48 33 85 36 127
Pobočka Cieszyn - tel. +48 602 711 096
Pobočka Jaworzynka - tel. +48 698 572 719
Pobočka Kozy - tel. +48 787 044 196
Pobočka Třinec - tel. +420 732683665

Ochrana osobných údajov

Podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ EC (ďalej len GDPR) poskytujeme nasledovné informácie:

 

Kontaktné údaje správcu

 

Správcom Vašich osobných údajov je Usługi w zakresie robót budowlanych Zbigniew Sikora. so sídlom na adrese ul. Stara Droga 13, 43-438 Brenna.

 

Kontakt na administrátora::

 

 

Právny základ, povinnosť alebo dobrovoľné poskytnutie údajov, účely spracúvania a doba spracúvania osobných údajov

 

V závislosti od kontextu spracúvania môžu byť vaše osobné údaje spracúvané na základe:

článok 6 sek. 1 lit. a) GDPR - dotknutá osoba súhlasila so spracovaním svojich osobných údajov na jeden alebo viacero konkrétnych účelov;

 

Vaše údaje budú spracované na účely uvedené v jednotlivých súhlasoch,

Vaše osobné údaje budú uchovávané po dobu uvedenú v jednotlivých súhlasoch alebo do odvolania súhlasu alebo do uplynutia platnosti nárokov súvisiacich so spracovaním údajov na účely uvedené vo vyhlásení o súhlase.

Poskytnutie vašich údajov je dobrovoľné, bez ich poskytnutia však nebude možné dosiahnuť účel uvedený v jednotlivých súhlasoch;

 

článok 6 sek. 1 lit. b) GDPR - spracovanie je nevyhnutné na splnenie povinností správcu ako zmluvnej strany alebo na požiadanie pred uzavretím zmluvy;

 

poskytnutie Vašich osobných údajov je dobrovoľné, avšak bez ich poskytnutia nebude možné dosiahnuť ciele vyplývajúce z použitia kontaktného formulára (prezentácia ponuky, ocenenie práce, objasnenie zmluvných náležitostí).

 

Vaše osobné údaje budú spracúvané po dobu stanovenú zákonom, ak dôjde k uzatvoreniu zmluvy na nami ponúkané služby, ak nie - údaje sú vymazané a nespracúvame ich na archívne alebo štatistické účely.

 

článok 6 sek. 1 lit. c) GDPR - spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti správcu;

 

článok 6 sek. 1 lit. f) GDPR – spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje správca alebo tretia strana, okrem prípadov, keď nad týmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa.

 

poskytnutie Vašich osobných údajov je dobrovoľné. Bez poskytnutia osobných údajov však nie je možné vystaviť predajný doklad, nemožno splniť povinnosti vyplývajúce zo zákona, najmä daňového, účtovného alebo archívneho zákona.

Vaše osobné údaje budú spracované po dobu stanovenú zákonom, ak dôjde k uzatvoreniu zmluvy ohľadom nami ponúkaných služieb;

účel spracúvania údajov: plnenie povinností Správcu podľa zákona, najmä zo zákona o dani z príjmov; účely vyplývajúce z oprávnených záujmov správcu sú najmä: vyšetrovanie, obhajoba pohľadávok alebo vymáhanie pohľadávok.

 

 

Prenos dát

 

Vaše osobné údaje môžu byť prenesené nasledujúcim príjemcom údajov:

 

iné subjekty na základe uzatvorených zmlúv o poverení spracúvaním údajov;

orgány oprávnené prijímať vaše údaje podľa zákona.

 

Práva osôb, ktorých osobné údaje sa spracúvajú

 

Máte právo kedykoľvek urobiť vyhlásenie o odvolaní akéhokoľvek poskytnutého súhlasu.

 

Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase pred jeho odvolaním.

 

Máte právo namietať proti spracovaniu osobných údajov, ich vymazaniu alebo prenosu, pokiaľ to umožňuje zákon.

 

Máte právo požiadať Správcu o prístup k údajom, ktoré sa Vás týkajú, získať ich kópie, opraviť ich alebo obmedziť ich spracovanie.

 

Máte právo podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu – predsedovi Úradu na ochranu osobných údajov.

 

Automatizované spracovanie a profilovanie

 

Pri spracúvaní osobných údajov sa správca nebude rozhodovať automatizovaným spôsobom. Osobné údaje nebudú profilované.

Naše body

Sídlo v Brenna
Pobočka Cieszyn
Pobočka Jaworzynka
Pobočka Kozy
Pobočka Třinec
zavolajte nám:
Brenna | Cieszyn | Jaworzynka | Kozy | Třinec
alebo
Dajte mi svoje telefónne číslo:
+
-
-
Z dôvodu záujmu o Vašu ponuku nás prosím kontaktujte telefonicky.
Vaše telefónne číslo nebude použité na marketingové účely ani poskytnuté ďalej. My Vám len zavoláme späť